ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูและนักเรียนที่มีช่วงอายุ ๑๔ ปี ได้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ พร้อมจัดทำคลังข้อสอบ PISA สำหรับเลือกใช้ฝึกปฏิบัติก่อนการทดสอบจริง และเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน ประชุมระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยากรบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยสารคาม

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development) และเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิก ที่อยู่ในช่วงอายุ ๑๕ ปี ในด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientilife Literacy) โดยทำการประเมิน ๓ ปี ต่อครั้ง และด้านการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Problem Solving) และมีวิธีการประเมินโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements