ค่ายสร้างสรรค์ เด็กไทยหัวใจพอเพียง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม ค่ายสร้างสรรค์ เด็กไทยหัวใจพอเพียง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ เด็กไทยหัวใจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของกิจกรรมค่าย เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปี ๒๕๖๐ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จำนวน ๕๙ โรงเรียน วิทยากรบรรยาย นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่การดำเนินชีวิตของผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรม ค่ายสร้างสรรค์ เด็กไทยหัวใจพอเพียง ขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีความรู้ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements