การอบรม Intensive English Training for Students

ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จัดอบรม Intensive English Training for Students โครงการฝึกทักษะแบบเข้มต่อการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๖ จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม Intensive English Training for Students โครงการฝึกทักษะแบบเข้มต่อการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจาการอบรม นำไปฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน

ศูนย์ PEER Center โดยโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา Primary Education English Resource center (PEER Center) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดังนั้นโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จึงได้จัดอบรมโครงการฝึกทักษะแบบเข้มต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

อภิรักษ์  จันทวี … ภาพ/สุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements