ครู รร.บ้านตะโก เข้าอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เมื่อวันที่ ๑๕- ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก   พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน ๓ คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ MBL (Mind-Based-Learning) สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”  ณ  โรงเรียนมีชัยพัฒนา  อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด  ๑๐  โรงเรียน  รวม ๖๑ คน  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ค้นคว้า ทดลองแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการฉันทศึกษา จิตวิทยาการเรียนการสอนและขบวนการทางด้านสมอง ใช้การเรียนรู้ ๖ มิติ การลงมือทำและปฏิบัติจริงในการทำสนามเด็กเล่น ทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ดิสสกร กุนธรสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษา ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นวิทยากร และอาจารย์บังอร  บัวเมือง อาจารย์พรอนงค์  นิยมค้า  ศ.พญ.สยมพร  ศิรินาวิน กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากร และมี ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดงาน

ธนภัทร  สิริวาส…รายงาน

Advertisements