อบรมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ นางสโรชินี   โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์โรงเรียนในสังกัด ให้สามารถสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้โรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน วิทยาการบรรยาย นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เข้าใจและภูมิใจเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชาติของตน อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม  แบบ Active Learning

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Advertisements