สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.บุรีรมัย์ เขต ๑ นำลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ  การอบรมครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๑ โรงเรียน ส่งลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับการฝึก รวม ๒๗๙ คน ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อให้สมาชิกลูกเสือที่เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานศึกษาต่างๆ ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements