ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำครู ชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร ตามแนวข้อสอบ NT และ O-NET

เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัด รวม ๒๑๐ คน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทั้งรูปแบบ เทคนิควิธีการซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน โดยผู้เข้าประชุมได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร ตามแนวข้อสอบ NT และ O-NET

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements