ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๖๓ โรง ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจในวิถีชีวิตอย่างพอเพียง

 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมโดยผ่านกิจกรรมค่าย สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๖๓ โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ/ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนละ ๑ คน ปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน โดยการประชุมในครั้งนี้จะทำให้ครูมีความรู้ในการเป็นผู้จัดการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” และสามารถจัดค่ายให้แก่นักเรียนได้ และนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากการเข้าเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้และการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ วิทยากรบรรยาย นายธนกฤติ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะครูโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อการป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยภาพรวมยังไม่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม รักความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดน้อยลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขึ้นมา เพราะครูเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยคุณลักษณะดังกล่าวผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด