การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย ป.๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยการพัฒนากระบวนการสอน    ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก

วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ โดยต้องพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น ประกอบด้วย (๑) อ่านเขียนพยัญชนะและสระให้ถูก (๒) นำพยัญชนะและสระมาผูกให้เป็นคำ (๓) สอนการสะกาดคำและแจกลูก (๔) สอนการผันเสียงให้ถูกตามวรรณยุกต์ (๕) เรียนให้สนุกด้วยคำยากช่วยเสริม โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีชุดแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียนเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๕ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำสื่อและนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามระดับสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียน โดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก ๕ ขั้นดังกล่าวข้างต้น จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว   ได้นำมาจัดทำเป็นชุดการสอนสำหรับใช้สอนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดแบบฝึกการอ่านและสะกดคำพื้นฐาน, ชุดแบบฝึกการอ่านและผันวรรณยุกต์อักษรสูง และชุดแบบฝึกการอ่านและเขียนคำยาก ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้รู้จักอ่านประสมคำง่ายๆ สะกดคำพื้นฐานได้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน จนเกิดทักษะ นำไปสู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Advertisements