สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กพิเศษเรียนรวมเข้ารับการอบรมมาตรฐานการจัดการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมือ่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมมาตรฐานครูเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐ แก่ผู้บริหารหรือครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน จำนวน ๑๕๑ โรงเรียน ซึ่งจากการรายงานข้อมูลระบบออนไลน์พบว่ามีเด็กพิเศษ รวม ๒,๔๐๒ คน  เพื่อให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดทั้ง ๔ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการทดสอบที่เหมาะสม   โดยมีนางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ เป็นวิทยากร

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements