การขับเคลื่อน STEM Education แบบ Face to Face

๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อน STEM Education แบบ Face to Face สู่กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโยยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

เมื่อวันที่่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพิมานพรหม นายลวดแก้วไธสง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education แบบ Face to Face  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มอบให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้จัดการประชุมให้แก่ครูผู้สอน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม.เขต ๓๒ รวม ๕๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้  โดยมี ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง และ อ.สุพัตรา คำสุข จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติส่งเสริมทักษะแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น หอคอยเทวดา  เรือบรรทุกน้ำ นักโภชนาการน้อย และขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในห้องเรียน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements