ผลการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ STEM โรงเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ผ่านแนวคิด STEM  ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. บุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น สืบเนื่องจากที่ได้มีการอบรมครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมขึ้น และคัดเลือกมาร่วมประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโครงงานที่ชนะเลิศ ดังนี้

  • ระดับช่วงชั้นที่ ๑  โครงงานพลังงานลม โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๒  โครงการตู้ฟักไข่   โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๓  โครงงานถ่านอัดแท่งสมุนไพรมหัศจรรย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

ในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้มอบทุนการศึกษาปี ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ๓๘ โรงเรียน  รวม ๒,๓๖๓ คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ๑,๐๑๔ คน คนละ ๒,๒๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๙ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗,๑๘๖,๘๐๐ บาท

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements