การนำเทคนิคการคิดเลขเร็วสู่การเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดส่งเสริมให้ครูนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ไปจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณ และยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำจากทุกกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดเลขเร็ว และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ให้ครูแกนนำร่วมกันจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน เพื่อตรวจสอบคัดกรองนักเรียนด้านทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements