โรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน


โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใหัมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) กล่าวว่า โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้นำนักเรียนชั้น ป.๔ – ม.๓ รวม ๑๗๔ คน  เข้าค่ายธรรมะ ที่วัดธรรมธีราราม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  และในวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าค่ายอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ซึ่งโรงเรียนร่วมกับ บริษัท สงค์ทิพย์ อินเตอร์ชัพพลาย จำกัด จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

เครือข่ายประชาสัมพันธื โรงเรียนบ้านสวายสอฯ ..รายงาน

Advertisements