มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคเอกชนมอบนวัตกรรรมการเรียนรู้ แก่โรงเรียนบ้านตะโกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ มูลนิธิยุวพัฒน์ และบริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น  ไทยแลนด์  ซึ่งทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูปแบบใหม่  “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล และเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  พร้อมกับให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนบ้านตะโกด้านการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การสร้างบรรยากาศในการเรียน ระบบ การฝึกอบรมและพัฒนาครู  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เป็น     วิทยกรพี่เลี้ยงให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรมดังกล่าว ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบนี้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนในระยะยาว เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครู และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โปรแกรม “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” มีองค์ประกอบ ๔ ส่วนหลัก ได้แก่  ดิจิทัลคอนเทนต์  เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีภาพประกอบและกราฟิกทำให้ บทเรียนสนุกเข้าใจง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่น ปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน   ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยไฟล์การเรียนแยกแต่ละหน่วยการเรียน พร้อมด้วยระบบการเรียนและบททดสอบท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ทันที  ตำราและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนพร้อมคู่มือครู โดยถูกพัฒนาจากทีมงานนักวิชาการด้านการศึกษาเพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น  และ  ทีมฝึกอบรมและให้บริการ  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

อังคนาง จงกล…ข่าว /ธนชิต แสนดี… ภาพ

Advertisements