Big Cleaning Day ไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  และขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย  โดยมีการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบฯ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาดูสะอาด ปราศจากขยะ  มีบรรยากาศดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  และยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนให้มีจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สมจิต แพนดี … ภาพ/รายงาน

Advertisements