พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไว้ครูและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและแสดงออกถึงประเพณีอันดีงาม หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนทุกสายชั้นได้ให้ความร่วมมือจัดพาน นำดอกไม้ ธูปเทียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นที่น่าประทับใจของคณะครูโรงเรียนบ้านตะโก และยังมีการประกวดพานไหว้ครูแต่ละห้อง ซึ่งห้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ระดับอนุบาล ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๒/๑ ระดับสายชั้นที่ ๑ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ระดับสายชั้นที่ ๒ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และระดับสายชั้นที่ ๓ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยทางโรงเรียนบ้านตะโกยังได้มอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนสูงสุดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ด.ญ.ณัฐริกา จะเชนรัมย์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนบ้านตะโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จิราวรรณ  ทองเปลว … รายงาน

ธนชิต  แสนดี … ภาพ

Advertisements