กศจ.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ รอบสี่

กศจ.บุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก)

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม่ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic evaluation)  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งการประชุมจะแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๒ , สพม. เขต ๓๒ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๘ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓-๔  จำนวน ๒๐๐ คน คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.เขต ๓๒

จากนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม (holistic rubrics) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมาที่เน้นการประเมินในเชิงปริมาณ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมฯ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพแนวใหม่ สถานศึกษาสามารถนำความรู้ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปี ไปดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม ๑                                                                                                                                         ดูภาพกิจกรรม ๒

 

 

 

Advertisements