การประชุมชี้แจงการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี  การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมฯ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมฯ มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต (ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ) และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ ๒ คน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายธนกฤติ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จึงได้จัดประชุมขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติและให้เกิดความตระหนัก     ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โดยในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อป้องกัน ปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาทรู้จักการทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการนี้ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับในสังคม ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements