การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจัดการเรียนรวม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม และโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จังหวัดเชียงใหม่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นำบุคลากรในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมและโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมและโรงเรียนเครือข่ายจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม ภาคเช้า ที่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Students Support Service : SSS) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด ๔๐๙ คน ครู ๒๑ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๔ คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนคนปัจจุบัน คือ นายศิลา  คำฟู ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมผู้บริหารและคณะครู สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยมีพัฒนาการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู ให้เชื่อว่า คนทุกคน สอนได้ พัฒนาได้ ยึดหลัก ๕อ ๑ข ๒ท คือ “โอกาส อบอุ่น อดทน อภัย อ่อนโยน เข้าใจ ทำด้วยความจริงใจ ทำอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทบกพร่องออทิสติก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ คือ ด.ช.ระพีพงศ์ แสงคุณที

ภาคบ่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเชื่อมโยงในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา วิทยากรบรรยาย นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป.ตาก เขต ๒ การพัฒนาเด็กต้องยึดที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งในการพัฒนาเด็กทั่วไปให้พัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาเด็กพิเศษให้พัฒนาตามศักยภาพ ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (Individualized Education Program) ศึกษาอย่างรอบคอบจัดทำแผนในโครงการพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนจะต้องมีความทันสมัย สร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เด็กการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เรียนรู้อย่างมีความสุข ครูมีคุณภาพ เด็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ภาพกิจกรรม ๑                                                                                                                                      ภาพกิจกรรม ๒

Advertisements