การวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ครูผู้สอนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา (NT / O-NET) 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา (NT / O-NET) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการทอดสอบระดับชาติ (NT / O-NET) การสร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบให้ตรงตัวชี้วัดและมาตรฐานและการวิพากษ์ข้อสอบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๑ สำหรับระดับประถมศึกษา จัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ได้มีนางสโรชินี โอชโร รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements