สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาบุคลากรสู่ยุคการศึกษาไทย ๔.๐

สพป.บุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้พร้อมเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน  เพื่อพัฒนาองค์กร เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐  โดยมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐” และแต่ละกลุ่มงานได้เข้ากลุ่มเพื่อระดมความเห็นแนวทางการพัฒนางานให้สอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์ “การศึกษาไทย ๔.๐ ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  และมีการนำเสนอแนวทางพัฒนางานของแต่ละกลุ่ม  นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กร ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1

ดูภาพเพิ่มเติม 2

Advertisements