สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “Child  health  Supervision และปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย”  

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “Child health Supervision” เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมยังช่วยให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความเข้มแข็งในด้านวิชาการปฐมวัย สร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน พัฒนาตนได้อย่างยั่งยืน โดยมีครูที่รับผิดชอบในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน วิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์  แพทย์หญิงกาญจนา  กาญจนรุจวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันจากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งปีนี้ได้จัดการพัฒนาอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “Child health Supervision” และปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญในเด็กปฐมวัย จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements