สหกรณ์ รร.บ้านโคกสะอาดวิทยาคารปันผลให้แก่สมาชิกสิ้นปีการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สหกรณ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ได้สรุปรายงานผลการดำเนินของสหกรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปันผลกำไรแก่สมาชิก ก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม ผอ.โรงเรียนกล่าวว่า  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบสหกรณ์  การออม และการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือพึ่งพากันในชุมชน โดยตั้งร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน มีครูและนักเรียนเป็นสมาชิก ๗๖ คน   และมีการปันผลกำไรทุกสิ้นปีการศึกษา  นอกจากนี้ได้มีโครงการส่งเสริมการออม ให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารออมสิน ปัจจุบันมียอดเงินออมของนักเรียน รวมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร … รายงาน