ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่าย CCR ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่ายวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตครู บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นำนักศึกษาจัดค่ายกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน  เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  ด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา (contemplative) ระบบพี่เลี้ยง  (Coaching and Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าฐานเรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาโจทย์ปัญหา  กระบวนการสร้างความรู้ สืบเสาะ ระดมสมอง  กิจกรรมแผนที่แหล่งสมุนไพรในชุมชน การเก็บตัวอย่างสมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณ การทดลองคุณสมบัติทางเคมี  สรูปผลและการนำเสนอผลการทดลอง ฯลฯ  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและทดลอง ทุกกระบวนการ  และนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ทดลองใช้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วย

เครือข่าย ปชส. โรงเรียนบ้านแสลงพัน..รายงาน

 

 

Advertisements