โรงเรียนวัดโพธิ์ทองมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  พร้อมกับให้โอวาท   โดยมีนายสุดเขต บำรุงแคว้น ผอ.โรงเรียนฯ รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ภายหลังมอบประกาศนียบัตร ได้มีกิจกรรม “สานสายใย  จากใจครู ส่งลูกรัก สู่อกแม่” เพื่อให้นักเรียนได้กราบลาคุณครู และให้ครูนำนักเรียนที่จบการศึกษาส่งคืนแก่ผู้ปกครองนักเรียน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดีเด่นและข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการลาในรอบปีด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements