ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายของ รมว.ศธ. และ สพฐ. แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาครูด้วยแบบ PLC การทำวิทยฐานะแบบใหม่ซึ่งเน้นการใช้ e-portfolio พร้อมย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทั้งในเรื่องการเดินทางทัศนศึกษา การดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน การเตรียมการป้องกันพายุฤดูร้อน และการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครู นักเรียน และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่

 • โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชางาน ศิลปหัตถรรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖  จำนวน ๑๖ รายการ
 • โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ          รางวัลระดับดี ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ สพฐ.
  และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
 •  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน     รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา                รางวัลระดับดี  ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน                  โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น
 • โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                     โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม               โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่               โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน
 • โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)    โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมการประชุม

ดูภาพการมอบเกียรติทั้งหมด

Advertisements