จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๕๙

01

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๙  ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  ความประพฤติดี  ในจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑๔,๗๐๐  บาท  ซึ่งเป็นทุนรายปี  ทุนต่อเนื่อง  ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ทุนนักเรียนพิการ และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า  มอบให้นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าประกวดระดับภาค ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด  ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโครงงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. และรางวัลชมเชย โครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้ง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรรมการ

การดำเนินงาน ของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ภายใต้กรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา  ให้นักเรียนยากจนขาดแคลน ที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘  ต่อเนื่องทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม (๑)

ดูภาพกิจกรรม (๒)

Advertisements