การพัฒนาครูแบบ PLC

img_7715

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่อนพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากร  ซึ่งสามารถรับชมทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง OBEC Channel  หรือ   http://www.obectv.tv และ  www.youtube.com/OBECTVONLINE  สำหรับโรงเรียนในสังกัด ได้ติดตามรับชมในแต่ละโรงเรียนด้วย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community  เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ทำได้ทัน ที ลงทุนน้อย ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน สอดคล้องภูมิสังคม สภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงภาระงาน ของครู  การพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนอย่างตรงประเด็น ยึดปัญหาของนักเรียนเป็นตัวตั้ง  และมีการทำซ้ำจนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงานแต่ละพื้นที่  และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน  ซึ่ง สพฐ.ต้องการให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษานำกระบวนการ PCL มาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements