โรงเรียนในตำบลหนองกะทิง ร่วมแข่งขัน“ไตรคามเกมส์”

13

นักเรียน ๕ โรงเรียนในตำบลหนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ ร่วมแข่งขันกีฬา “ไตรคามเกมส์” เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและความรักความสามัคคี

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาในโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพความแข็งแรงทางกายให้กับนักเรียนตำบลหนองกะทิง “ไตรคามเกมส์”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในตำบลหนองกะทิง  โดยมีนายสุพัฒน์ ซารัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  มีโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๕  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ  และโรงเรียนบ้านหนองซอแซ  ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท  ระหว่างวันที่  ๙-๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

สมจิต แพนดี…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements