สภาการศึกษาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

img_7411

สภาการศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปประกอบการร่างพ.ร.บ.และกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ      
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์ จากหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายการศึกษา ๓ ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการศึกษาปฐมวัย กฎหมายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น รวม ๒๐๐ คน โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นในวันนี้ ยึดจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลัก มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญ เช่น หน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ให้เด็กไทยทุกคนได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด จึงต้องตกลงกันว่าหน่วยงานใดจะเป็นคนดูแล ประชาชนต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาชาติ “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในความเป็นชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” เรื่องต่อมาคือ การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพประสิทธิภาพครู ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การร่าง พ.ร.บ. และกฎหมายต่างๆ เป็นกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาชนไทยในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1

ดูภาพเพิ่มเติม 2

Advertisements