โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

10

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เทคนิค Project and Problem based learning

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์     เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนให้มีทักษะสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้เทคนิคการสอน Project based learning and Problem based learning พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับโรงเรียนของตนเอง    ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน วิทยากรบรรยาย นายทองสุข  รวยสูงเนิน จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของรัฐมาช้านาน และถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่สำคัญ เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการศึกษาที่รัฐจัดให้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่าหากการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้ทันยุคในโลกปัจจุบันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นคนไทยในยุค ๔.๐

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements