สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร

img_7359

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนพัฒนาการนิเทศติดตาม และยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) เพื่อให้คณะกรรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสภาพจริง  โดยก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ฯ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ของ สพฐ. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศให้นักเรียนสนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดทุกวัน  พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ คน      นอกจากนี้ ได้ให้โรงเรียนที่มีการพัฒนาการอ่านเขียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกส่วาง และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำเสนอแนวทางวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่โรงเรียนอื่นๆ ค่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements