สำนักงบประมาณติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์

img_7274

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมาพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายภูมิรักษ์  ชมแสง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายสมมิตร ไตรักตระกูล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  นาย ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๒ และผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๔ และคณะ เดินทางมาติดตามงบประมาณ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดสรร การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมี นายสมศักดิ์ ขอบทำดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  และเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๘ ล้านบาท เท่ากับในปีที่ผ่านมา  งบลงทุน ๘๕.๖ ล้านบาท และงบกลางพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์) เป็นงบลงทุน ๑.๙๗ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน ๓.๓๕ ล้านบาท  ปัญหาอุปสรรคคือสถานศึกษาไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ การประมาณการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง และในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อาคารเรียนเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลา เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มีงบประมาณรองรับ  ทำให้เกิดปัญหาเด็กขาดแคลนที่เรียน จึงเสนอแนะให้มีงบประมาณฉุกเฉินตั้งไว้ให้ใช้ในกรณีประสบภัยด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements