สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

001

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๔-๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐      

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  Ordinary National Education Test : O-NET  ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดให้มีการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ เป้าหมายหลักต้องการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ รวม ๗,๕๐๐ คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕,๓๒๙ คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๒,๑๗๑ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมที่ ๑
ดูภาพกิจกรรมที่ ๒
ดูภาพกิจกรรมที่ ๓
ดูภาพกิจกรรมที่ ๔
ดูภาพกิจกรรมที่ ๕

Advertisements