ศึกษาดูงานสวนพอเพียงโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

16298884_377195822650785_6678355086947495343_n

เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  นางสาวเสริมสุข  สังข์ทองรัมย์  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว  (ราษฎร์อุทิศ)  ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการรณรงค์และบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  อันเนื่องมาจากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในทุกๆ ปี ก่อให้เกิดปัญหาการทำลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอบรมรณรงค์และบริหารจัดการขยะขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการระบบนิเวศที่เกิดจากมลพิษต่างๆ  ลดปริมาณขยะจากต้นทาง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิล แนวทางการบริหารจัดการธนาคารขยะที่ยั่งยืน และยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัย ของคนในชาติ ในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้มาศึกษาดูงาน  จำนวน  ๕๐  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน