ค่ายภาษาอังกฤษ ปันรักปันภาษาจากพี่สู่น้อง

00

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปันรัก ปันภาษา จากพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นพื้นฐานแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นักศึกษาชมรมปันรัก ปันภาษาจากพี่สู่น้อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๔ คน  เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ด้วยการเข้าฐานเรียนรู้ ๓ ฐาน ได้แก่ ฐาน How to use articles  ฐาน What is singular and plural nouns และฐาน Countable Noun and Uncountable Noun  พร้อมด้วยกิจกรรมสันทาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

คารมย์ พลกุล.. รายงาน

Advertisements