รางวัลนวัตกรรมสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและเพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔  ในวันที่  ๑๐  กันยายน ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีข้าราชการในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลดังนี้

  • นายสมดุลย์  ดีรัมย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ­­(ไตรคามสิทธิศิลป์)  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
  • นายปรีชา  ละอองเอก  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด  นวัตกรรมด้านสื่อการสอน
  • นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๑  นวัตกรรมด้านนิเทศการศึกษา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements