นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์

img_6595

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งมีนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทนักเรียน

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภรณ์  เต็มใจ  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่  นางสาวเจนีก้า เอ กิลเลียนโน   โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  เด็กหญิงเพชรมณี ดวงมาลา   โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสถานศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

  ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

Advertisements