วันครู ๒๕๖๐

img_6418

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ตามอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ โดยมีผู้ประกอบการวิชาชีพครู ภาคีเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครูเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายความอาลัยโดยการสวดฉันท์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก้ครูผู้วายชนม์ พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส เนื่องในวันครูและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน