สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

04

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ  Pre-O-NET  เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อม แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๐๑  คน  วิทยากรผู้ให้ความรู้  ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา  ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐  และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Advertisements