สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแลกเปลี่ยนรู้ครูภาษาไทย

30

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๒

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ที่ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ซึ่งมีครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษไทยที่สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  ๘๐  คน  วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบระดับชาติสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ โดยนำกระบวนการเรียนรู้       ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และนำตัวแบบสื่อ นวัตกรรมไปทดลองใช้ปรับปรุงจนสามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้  เนื้อหาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการถอดบทเรียนจากการทดสอบระดับชาติสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันกับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลระดับชาติ  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจากชมรมครูผู้สอนภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา  ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมนี้  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าประชุมด้วย

จากผลการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในขั้นวิกฤต  กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายสำคัญเกี่ยวกับกับการดำเนินการสอบระดับชาติให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเปิดเผยตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ในทุกลุ่มสาระ และสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบและลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  (Test blueprint/Item specification) เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปวิเคราะห์และปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทยนี้ขึ้นมา  เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาไทยรู้แนวทางการสอน  การอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียน  สามารถสร้างกระบวนการสอนและสร้างสื่อ นวัตกรรมในการเขียนย่อความ การเขียนเรื่องตามจินตนาการสร้างสรรค์ และการเขียนเรียงความ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-Net ปี ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Advertisements