การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

01

ศูนย์ประสานงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลืกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนสถานศึกษา กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลการประเมินไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานที่ประชุม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements