การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

img_5031

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assesment : ITA) ประเมินผลการดำเนินงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมพิมนาพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสังคม จันทร์วิเศษ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วย นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และนายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีนายสมศักดิ์ ของทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ในภาคบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ศากุน ศิริพานิช/สุวรี เจริญรัมย์…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2
ดูภาพเพิ่มเติม 3