สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบันทึกคำตอบ Pre Onet

img_4803

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบันทึกคำตอบ Pre Onet ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และได้ข้อมูลให้สถานศึกษานำไปพัฒนานักเรียนต่อไป

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า การสอบ Pre Onet ถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นการทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถของนักเรียน เพื่อเตรียมตัวทดสอบระดับชาติคือการสอบ Onet ในช่วงปลายปีการศึกษา บางกลุ่มโรงเรียนได้มีการจัด Pre Onet ไปแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนานักเรียนใน 5 สาระหลัก ทำให้ครูผู้สอนทราบว่าเด็กในความรับผิดชอบมีความพร้อมในระดับใด และจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในสาระใดบ้าง สำหรับการสอบ Pre Onet ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดสอบในวันที่ 21 ธันวาคม 2559  จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกคำตอบ Pre Onet มาเป็นผู้ช่วยดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้คณะกรรมการทุกท่านดำเนินการด้วยความรอบคอบให้ผลที่ออกมาถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการสอบครั้งนี้ก็จะสะท้อนกลับไปที่ตัวนักเรียนและสถานศึกษา ครูผู้สอนก็จะได้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาครอบคลุมครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่องตรงไหนที่ต้องเติมเต็มแก่นักเรียน และมีความพร้อมที่จะสอบ Onet ตามระยะเวลาที่กำหนดให้มากที่สุด

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements