เปิดอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

27

คณะศิษย์เก่า  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านหนองไผ่ใหญ่ – บ้านโคกเพ็ก  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่  ระดมทรัพยากรจัดตั้งผ้าป่าสร้างอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล

เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดอาคารเกียรติยศ  ห้องเรียนอนุบาล  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่  ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  ๗๕  คน  มีผู้บริหารและครู  จำนวน  ๗  คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน  ๒  คน  มีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๑  หลัง  ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้   เป็นห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่เพียงพอ  ดังนั้น คณะศิษย์เก่า  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการบ้านหนองไผ่ใหญ่ – บ้านโคกเพ็ก  จึงได้ร่วมกันระดมทรัพยากรจัดตั้งผ้าป่าขึ้นมาเพื่อพัฒนาการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  ปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ และระบบ ICT ให้ทันสมัย  รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  ๘๔๖,๘๗๐  บาท  และได้ใช้ก่อสร้างอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล  จำนวน  ๕๔๓,๙๙๙  บาท

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements