โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบ STEM Education สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

04

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning  ตามมาตรฐานสากล  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education  สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning  ตามมาตรฐานสากล  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  STEM Education  และเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ สาระวิชา  เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้             ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๓๐ คน  วิทยากรบรรยายจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  นายทองสุข  รวยสูงเนิน  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุรินทร์ เขต ๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายภายใน ๕ ปี  จะทำให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics)  ครบทุกโรงเรียนภายในปี  ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ ๗ หน่วยงานหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  จึงกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง  ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่  พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม  ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี)  หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม Activity based หรือการทำโครงงาน Project based ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

 สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

Advertisements