คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา

03

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวน  ๓๔  อัตรา  ซึ่งจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ – ๔  โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ถึงวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๘  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๒๖  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements