สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     และพัฒนาครูวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O –NET , NT  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการประเมินความพร้อมด้านการอ่าน –    การเขียนภาษาไทย  โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ครูวิชาการโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จำนวน  ๒๑๔  โรง  รวมทั้งสิ้น  ๒๖๐  คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดการประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมมอบนโยบาย  ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน  มีข้อมูลการดำเนินงานจะสะท้อนผลความสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องพัฒนา ที่ทุกฝ่าย จะใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปวางแผนแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ …

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements