ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

03

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างตามกฎกระทรวง

เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  “รัก ศรัทธา การศึกษา”  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เข ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งจะดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวงกำหนดแทนตำแหน่งที่ว่าง อันเนื่องจากมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก     แจ้งให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕)  แห่งกฎกระทรวง เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๓  แห่งกฎกระทรวง โดยแต่ละคนเสนอชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย  ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการวิจัยและประเมินผล  ด้านการบริหารการศึกษา  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ไม่เกิน  ๕  คน  ให้คณะกรรมการดำเนินสรรหาและการเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ถูกต้องทุกคน  แล้วนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวง เสนอชื่อให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แห่งกฎกระทรวง เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ  จำนวน  ๑๐  คน  ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก ดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อง ๖ (๒)  เลือกกันเอง  ให้เหลือจำนวน  ๕  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน